APWOPO KABINÈ NOU AN

YOUR Injury Law Group

Non YOUR Injury Law Group lan pa bay pa aza. Robert Trilling, avoka fondatè kabinè avoka nou an, te chwazi non an pou nouvo kabinè avoka li a paske li te vle pou ekip li a sonje chak jou ke chak ka konsène OUMENM, kliyan an. Aksidan oto ak lòt aksidan blesi kòporèl ka sanble youn ak lòt, men moun ki blese a se yon moun inik ki gen pwòp bezwen espesyal li, epi Mesye Trilling te vle pou kabinè li an konsantre sou chak kliyan antanke moun. Ou pa pral janm santi tankou ou se yon nimewo oswa “yon kliyan kèlkonk” nan YOUR Injury Law Group. Ekip avoka nou yo pral pran kèlkeswa kantite tan ki nesesè a pou konprann sitiyasyon ou an delatètopye epi ba ou pi bon oryantasyon ak konsèy. Nan YILG nou pa gen yon “ka”, nou gen yon kliyan, yon moun tankou oumenm ki bezwen èd nou. N ap toujou disponib pou ou.

Robert A. Trilling, Fondatè YOUR Injury Law Group

Antanke avoka ki lisansye depi 1985, Mesye Trilling te konsakre plis pase 35 ane karyè li nan ede moun ki blese ak lòt moun ki te sibi enpak neglijans lòt moun. Mesye Trilling pèsonèlman responsab kòlèk anpil dizèn milyon dola pou kliyan li yo, nan ka soti depi nan aksidan oto, glise ak tonbe, responsablite anrapò ak lokal yo, blesi anrapò ak amyant ak diskisyon zafè asirans. Pandan karyè li, Mesye Trilling te gen onè pou yon kabinè avyasyon nasyonal te chwazi li kòm konseye jiridik lokal yo pou ka kabinè a nan Florid, konseye jiridik nan Florid pou yon gwoup dwa nasyonal pou amyant, epi pa gen twò lontan antanke konseye jiridik entèn yon gwo gwoup founisè swen sante nan diskisyon yo gen avèk konpayi asirans yo. Kounye a, li pote richès eksperyans ak devouman li nan yon nouvo kalite kabinè avoka: YOUR Injury Law Group.

“Se konsa, anpil kliyan te pale m de eksperyans malere yo ak lòt kabinè avoka. Plent nimewo yon sèl la se ke moun sa yo te santi plis tankou envantè avoka yo olye ke kliyan valè. Nan kreye Gwoup Lwa Injury ou a, mwen te kreye yon nouvo kalite kabinè avoka, youn dedye sèlman pou OU, kliyan nou an. Angajman nou se pou trete chak kliyan ak respè ak diyite chak moun merite, epi konsakre eksperyans nou, konpetans ak talan nou pou reyalize pi bon rezilta posib pou chak kliyan.”

Mesye Trilling gen anpil fyète dèske konsantrasyon an se sou pi bon enterè kliyan li yo epi li enplike kliyan li yo nan tout etap yo nan dosye yo. “Lè ou kenbe kliyan yo enfòme, sa ede kliyan yo konprann sa k ap pase reyèlman ak dosye yo toutan. Li ede m pou konprann aklè tou kòman blesi yo a afekte yo chak jou. Sa ban m zouti m bezwen pou reyalize pi bon rezilta ki posib yo.”