Gwoup Lwa Aksidan ou a genyen kouvèti asirans pou siklis ki blese grav

Yon achtè potansyèl t ap teste yon machin ke yon ti konsesyonè machin te vann.  Pandan tès kondwi a, chofè a frape yon siklis ki te koze blesi grav ki menase lavi epi entène lopital pwolonje.

Nan Laflorid, chofè a ak pwopriyetè yon machin ka souvan responsab tou de blesi ki te koze pa neglijans chofè a.  Sepandan, gen diferan règ ki ka aplike dapre Lwa Florid si pwopriyetè a se yon konsesyonè machin.

Gwoup Lwa Injury ou a te konvenk konpayi asirans chofè a pou l peye limit $250,000 politik li pou aksidan siklis la.  Sa te kite reklamasyon siklis la kont konsesyonè machin nan.

Konpayi asirans konsesyonè a te diskite ke lwa ki aplike pou konsesyonè machin yo elimine responsablite konsesyonè a si asirans chofè a peye plis pase yon sèten kantite.  Peman asirans $250,000 chofè a te fini. montan minimòm sa a, yo te diskite, epi kidonk konsesyonè a pa te gen okenn responsablite legal legal anvè siklis la.  Reklamasyon siklis la te refize.

Gwoup Lwa Injury ou a te analize lwa yo epi li te rive nan yon lòt konklizyon.  Avoka nou an te konkli ke peman asirans $250,000 chofè a pa t ase pou izole konsesyonè a kont responsablite nan ka sa a e ke konpayi asirans lan te mal entèprete lwa yo.   Kontan konpayi asirans lan refize, avoka Your Injury Law Group te peze dosye l ak konpayi asirans konsesyonè a epi nan kèk jou konvenk konpayi asirans konsesyonè a pou l ranvèse li. pozisyon.  Konsesyonè a te peye tout limit politik li yo (anplis $250,000 konpayi asirans chofè a te peye) epi Your Injury Law Group te kapab mete plis lajan. nan men kliyan li yo.

MORAL

Pa janm bay vag! Pa janm lage! RELE NOU!

Call Now 866-945-4768 (866-YIL-Group)

Gwoup Lwa Aksidan ou a defèt refi reklamasyon konpayi asirans lan, ekonomize kliyan plis pase $40,000.

Kliyan nou an te enplike nan yon kolizyon grav nan kòmansman ane 2021 ak Range Rover lwe lwe te yon pèt total. Kliyan nou an te achte asirans li atravè sitwèb yon gwo konpayi asirans nasyonal, epi yo te pibliye polis la atravè yon konpayi asirans sipòtè Florid. 

Konpayi asirans kliyan an te refize reklamasyon Kouvèti Kolizyon li a, paske li te diskite ke kliyan nou an te nan lis kòm yon Chofè Ekskli sou pwòp politik li. Si konpayi asirans lan refize reklamasyon li a te vle di kliyan an ta pèsonèlman responsab pou pri racha SUV li a (plis pase $40,000) yon fwa kontra lwaye a te fini mwens pase 6 mwa pita.

Gwoup Lwa Injury ou a depoze yon pwosè kont konpayi asirans kliyan an ansanm ak konpayi asirans paran ki te dirije sit entènèt nasyonal la. Gwoup Lwa Injury ou a te deklare ke konpayi paran an te neglijan, li te transmèt done kliyan an ak demann asirans yo bay konpayi asirans oksilyè li nan Florid. Pwosè a te deklare ke neglijans konpayi paran an te lakòz konpayi asirans Florid la refize reklamasyon Kouvèti kolizyon kliyan an.

Nan kèk semèn apre konpayi asirans yo te sèvi ak pwosè a, konpayi asirans Florid ranvèse pozisyon li ak pwolonje kouvèti asirans pou pèt kliyan sa a. Konpayi asirans kliyan an te peye pou Range Rover totalize a epi kliyan an te evite oblije peye $40,000 plis nan konpayi lokasyon li a.

Anplis de peye pou SUV total la, konpayi asirans kliyan an te peye tou tout depans legal kliyan sa a (ki gen ladan frè ak frè avoka), jan Lwa Laflorid egzije sa. Kliyan an te ekonomize plis pase $40,000, tout sa pa koute pou kliyan nou an.

Gwoup Lwa Injury ou a ap toujou goumen pou kliyan nou yo korije yon move desizyon tankou sa a. Rele nou pou yon konsiltasyon gratis. Nou pral toujou koute ou ak anpil atansyon epi ba ou nou

MORAL

Plis yo pi gwo, se pi difisil yo tonbe! RELE NOU!

Call Now 866-945-4768 (866-YIL-Group)

Gwoup Lwa Aksidan ou a anpeche konpayi asirans lan rejwenn kòb Règleman an

Kliyan nou an te blese seryezman nan yon aksidan machin epi Your Injury Law Group te negosye peman limit total politik pwopriyetè/chofè ki te responsab pou blesi li yo. Lè sa a, pwòp konpayi asirans kliyan an te deklare ke li te gen dwa pou yo remèt kèk nan kòb règleman kliyan an kòm ranbousman pou benefis Peman Medikal li te peye bay founisè swen sante kliyan an.  

Gwoup Lwa Injury ou a te kenbe lajan ki te diskite a nan Kont Trust li a epi li te depoze yon pwosè kont konpayi asirans kliyan an, li te deklare ke li pa t gen dwa pou ranbouse okenn nan lajan li t ap reklame a epi li te mande Tribinal la otorize debousman lajan an bay kliyan an.  

Nan maten nan yon odyans Jijman Rezime (yon odyans ki te kapab rezoud tout ka a), konpayi asirans lan chanje pozisyon li, fòmèlman te dakò ke li pa t 'gen dwa pou lajan li t'ap reklame aepi otorize Your Injury Law Group pou debouse lajan an imedyatman bay kliyan an.

Apre plis litij, Tribinal la te antre nan Jijman Final kont konpayi asirans lan pou tout frè ak depans avoka ki te fèt nan depoze ak pouswiv pwosè sa a. Kliyan an te refè tout lajan pwòp konpayi asirans yo te reklame a, san okenn depans pou kliyan an.

MORAL

Si ou panse li enjis, pwobableman li se. RELE NOU!

Call Now 866-945-4768 (866-YIL-Group)